Meillä on tulevien vuosien aikana mahdollisuus vaikuttaa perheiden hyvinvointiin rakentamalla vahva pohja lapsiperheiden palveluille. Tämän pohjan avulla meillä on myös mahdollisuus torjua lapsiperheköyhyyttä Pirkanmaalla vaikuttamalla jo varhaisessa vaiheessa perheiden hyvinvointiin. Meidän tulee taata kaikille pääsy lähineuvolapalveluihin ja huolehtia siitä, että neuvolahenkilökuntaa on tarpeeksi ja että heillä on aikaa paneutua jokaisen perheen ja lapsen vointinsa ja tilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Myös varhaiskasvatuksen ja neuvolapalveluiden välistä yhteistyötä tulisi kehittää, lasten hyvinvoinnin tukemiseksi. 
Perheet tarvitsevat yksilöllistä ja oikea-aikasta tukea arjen haasteissaan, joten meidän on turvattava lapsiperheiden sosiaalityön resurssit pirkanmaalaisten perheiden arjessa. Perheiden hyvinvointia tukevalla, varhaisessa vaiheessa saatavilla palveluilla voidaan keventää pitkällä tähtäimellä lastensuojelun työkuormaa. Niin lapsiperheiden sosiaalityötä, kuin lastensuojelulla tulee olla mahdollisuuksia myös ennaltaehkäisevään työhön, sekä puuttua jo syntyneisiin ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sosiaalityöntekijöillä tulee olla mahdollisuus varmistaa paras mahdollinen tuki lapselle ja perheelle, niinpä heidän asiakasmääränsä tulee olla paremmin hallittavissa. 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat suuressa roolissa myös lapsiperhepalveluissa. Takaamalla näiden palvelujen saamisen joustavasti ja matalalla kynnyksellä tuemme perheiden hyvinvointia.
Hyvät mielenterveyspalvelut ovat osaltaan ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Varhaiskasvatusikäisten, koululaisten ja opiskelijoiden on päästävä kohtuullisessa ajassa tapaamaan neuvola- tai koulupsykologia, psykiatrista sairaanhoitajaa, kuraattoria tai moniammatillista työryhmää.

Pirkanmaalla tulee olla tarjolla oikea- ja pitkäaikaista psykiatrista hoitoa lapsille ja nuorille. Matalankynnyksen mielenterveyspalveluita tulee tarjota laajasti koko Pirkanmaan alueella ja uusia toimintamalleja mm. mielenterveysbussin avulla tulee kehittää. Lasten ja nuorten puutteellista ehkäisevää päihdetyötä ja nuorille suunnattuja korjaavia palveluita tulee rakentaa koko hyvinvointialueen tasolla. Lasten ja nuorten on päästävä tarvittaessa nopeasti ja joustavasti vieroitushoitoon ja kuntoutukseen. Vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat heijastuvat koko perheeseen ja lasten koko loppuelämään, joten mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamista ja keinoja näiden käsittelyyn tulee lisätä jo varhaiskasvatukseen.
Etenkin eläkeikäisten naisten eläke on jäänyt pieneksi ja toimeentulossa voi olla haasteita. Myös toimintakyvyn lasku ja sairastaminen tuovat mukanaan lisähaasteita ja -kustannuksia. Ikäihmisten osallisuuteen ja hyvinvointiin tuleekin panostaa eikä palveluista tule leikata. Jokaisella ikäihmisellä on oikeus omanlaiseen ikääntymiseen ja myös kotona-asuvien vanhusten palveluihin tulee panostaa. Kotihoidon ja vanhustenhoidon resursseja tulee lisätä ja täyttää hoitajamitoitus sekä huolehtia myös ikäihmisten parissa työskentelevien työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Pidetään huoli siitä, että vanhustyössä työskentelevien ääni tulee kuulluksi palveluita kehitettäessä.
Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee huolehtia myös omaishoitajien hyvinvoinnista ja turvata niin taloudellinen kuin sosiaalinen turva. Myös ikäihmisten palveluissa tulee ymmärtää ja tukea heidän sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta. Ikäihmisten yksinäisyyttä voidaan ehkäistä kolmannen sektorin, kuten ulkoilukavereiden ja saattajien avulla. Tällä saada ylläpidettyä myös ikäihmisten toimintakykyä. Varmistetaan sosiaali- ja terveuspalveluiden asettuminen saman katon alle parhaalla mahdollisella tavalla. Palveluiden tulee tehdä yhteistyötä ja keskustelua siten, että asiakas saa parhaan mahdollisen avun ja palvelut siten, ettei hän välttämättä edes huomaa palveluryhmän vaihtumista.
Tarvitsemme tulevalle Pirkanmaan hyvinvointialueelle nykyistä vahvempaa sateenkaaripolitiikkaa. Hyvinvointialueiden tulee tunnistaa sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuus ja lisätä tietoisuutta näistä hyvinvointialueen työntekijöiden keskuudessa. Meidän tulee varmistaa, että jokainen sukupuoli-identiteetistään tai sen ilmenemisestä riippumatta saa tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja ilman pelkoa syrjinnästä. Pirkanmaalla tulee taata transpolin toiminta ja resurssointi, jotta varmistetaan sukupuolenkorjausprosessiin ja – hoitoihin pääsy oikea-aikaisesti. Meidän tulee huomioida kaikissa palveluissa moninaisten perheiden tarpeet niin sateenkaariperheistä maahanmuuttajiin, adoptioperheisiin, itsellisiin naisiin kuin lapsettomiin perheisiin.
Panostetaan laadukkaaseen seksuaalioikeuksien toteutumista tukevaan seksuaalikasvatukseen, joka huomioi sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden, ja taataan iän ja kehitystason mukainen seksuaalikasvatus kaikille.
Nopeutetaan lapsettomuushoitoihin pääsyä ja taataan hoidot naispareille ja itsellisille naisille Pirkanmaalla. Otetaan seksuaali- ja sukupuoliterveyden edistämisessä käyttöön elinkaarimalli, joka kannattelee alueen asukkaita koko elämän läpi.